Hemşirelik Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ile Algılanan Sosyal Destek ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-2(2)
Number of pages: 85-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinde nomofobi düzeyi, algılanan sosyal destek ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı-kesitsel ve ilişkisel tiplerde yapılmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmada, veri toplamak için Tanımlayıcı Özellikler Formu, Nomofobi Ölçeği, Beş Büyük Envanteri (BFI) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek-Gözden Geçirilmiş Ölçeği (MSPSS-R) uygulanmıştır.

Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin hafif derecede nomofobik oldukları belirlendi ve nomofobik bağlılıklarını kaybetme düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. BFI öğrencilerinin kişilik özelliklerinden olan nevrotiklik ile nomofobi arasında bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin algıladıkları sosyal destek algılarının yüksek olduğu ve aileden algıladıkları sosyal desteğin diğer boyutlara göre daha yüksek olduğu belirlenirken, nomofobi ile aileden algılanan sosyal destek arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Objectives: This study was conducted in descriptive-cross-sectional and relational types to examine the relationship between the level of nomophobia, perceived social support, and personality traits in nursing students.

Methods: In this study, Descriptive Traits Form, Nomophobia Scale, The Big Five Inventory (BFI), and Multidimensional Scale of Perceived Social Support-Revised (MSPSS-R) were applied to collect data.

Results: Results was determined that nursing students were mildly nomophobic and it was concluded that their nomophobic levels of losing connectedness were higher. It has been observed that there is a relationship between neuroticism and nomophobia, one of the personality traits of the students in BFI.

Conclusion: While it was determined that students' perceived social support perceptions were high and the perceived social support from the family was higher than other dimensions, it was concluded that there was a relationship between nomophobia and perceived social support from the family.

Keywords