Yazım Kuralları

İlk değerlendirme için geçen ortalama süre: 7 gün

Gönderimden yayına kadar geçen ortalama süre: 28 gün

 

GENEL BİLGİLER

Journal of Infant, Child and Adolescent Health (JICAH) doğumdan ergenliğe kadar olan yaşam süresi içinde sağlıklı ve hasta bireylere yönelik özgün araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup şeklindeki bilimsel çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi çocuk sağlığı ve hastalıkları, bebek ve çocuk beslenmesi, çocuk ruh sağlığı, çocuklarda büyüme ve gelişme, akut ve kronik hastalıklarda hemşirelik bakımı ile ilgili çalışmalara yer vermeyi amaçlayan hakemli bir dergidir.

 

  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yazılar online olarak kabul edilmektedir.
  • JICAH dergisine yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler, Uluslararası Editörler Kurulunun önerileri doğrultusunda hazırlanmalıdır (ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals/ Updated in 2017- http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf).
  • Dergi 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 defa elektronik ortamda yayımlanır.
  • Yazıların bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Bilimsel çalışmaların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.
  • Dergiye gönderilen makalelerin araştırma türlerine göre önerilen raporlama kılavuzları doğrultusunda hazırlanması önerilmektedir: Randomize çalışmalar için CONSORT, gözlemsel çalışmalar için STROBE, tanı çalışmaları için STARD, sistematik derleme ve meta-analizler için PRISMA, nitel çalışmalar için COREQ.
  • Dergiye makale göndermeden önce, dergi sitesinde yer alan Yayın Hakkı Devir Formu el yazısı ile doldurulup, tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve taranarak sisteme yüklenmelidir. Makalelerin tüm hakları yayımlandıktan sonra dergiye ait olur. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır.
  • Dergiye gönderilen her makale için editör değerlendirmesinden sonra iki kör hakem atanmaktadır.
  • Etik: İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esas olup, makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergi, insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. Yazarlar, makalenin ‘Gereç ve Yöntem’ bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış kişilerden imzalı "Bilgilendirilmiş gönüllü olur” belgesini aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
  • Dergiye gönderilen makalelerde intihal programı kullanılarak intihal oranları değerlendirileceğinden yazarların makale gönderimi öncesi bu hususu dikkate almaları gerekmektedir. %20'nin üzerinde intihali olan makaleler kabul edilmemektedir.
  • Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Journal of Infant, Child and Adolescent Health’in yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.

 

MAKALE GÖNDERİMİ

Makale (1) başvuru mektubu, (2) başlık sayfası, (3) ana metin dosyası olarak ayrı dosyalarda sunulmalıdır.

Başvuru Mektubu (Cover letter)

Başvuru mektubunda makalenin başka yerde yayınlanmamış olduğu, bildiri olarak sunulmuş ise bilgisi, araştırılan konunun önemine ilişkin kısa bilgi, yazar çıkar çatışması ve mali destek alınıp alınmadığına ilişkin bilgiler ve sorumlu yazar iletişim bilgileri yer almalıdır.

Başlık Sayfası

Başlık sayfası ayrı bir Microsoft Word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Başlık sayfasında yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarların isimleri, unvanları, bağlı bulunulan kurum ve adresleri, iletişimden sorumlu yazarın adı, telefon ve e-posta adresi belirtilmelidir. Ayrıca Kurumsal ve Finansal Destek Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı ve Teşekkür bilgileri yer almalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Yayın Hakkı Devir Formu

Yazarlar, makalenin değerlendirmesinden itibaren her türlü telif haklarını dergiye devrederler. Bu nedenle Yayın Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanarak makale gönderim aşamasında sisteme yüklenmelidir. Yayın Hakkı Devir Formunu indirmek için: https://jicah.com/statik/jicah-yayin-haklari-devir-formu.pdf

JICAH makalenin basılması durumunda yazar(lar)a makale için bir telif veya tazminat ödenmez.

Ana Metin

Makalenin ana metni başlık, Türkçe ve İngilizce Özet, Tablo ve Şekiller (Metin içinde uygun yerde) ve Kaynakları kapsamalı, dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

YAZIM KURALLARI

 

Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni

Makaleler, Microsoft Word yazılım programında, A4 kâğıdı boyutlarında, Times New Roman yazı stilinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında, tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Makalenin başlığı ve tüm alt başlıklar Times New Roman, 12 punto, kalın ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Makalenin Hazırlanması

Derleme yazılar 15, araştırma yazıları 20 sayfayı geçmemelidir (özet, tablo, şekil/grafik ve kaynaklar hariç). Makaleler başlık sayfası ve ana metin dosyası olarak adlandırılmış iki adet Microsoft Word dosyası şeklinde gönderilmelidir. Sayfa numaraları metnin başladığı ilk sayfadan itibaren sağ alt köşede belirtilmelidir.

Ana Metin

Makale ana metni yazarlara veya çalışmanın yürütüldüğü kurumlara ait bilgileri içermemelidir. Türkçe makaleler; Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, anahtar kelimeler, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Özetler ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özet en fazla 250 kelimeden oluşmalı ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç başlıkları altında yapılandırılmalıdır. Özet bölümünde kaynak kullanılmamalıdır. Özetlerin sonunda her iki dilden en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri (TBT) veya Medical Subject Headings’e (MeSH) göre seçilmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler birbirlerinden virgül ile ayrılmalı, ilk kelime büyük sonraki kelimeler küçük harfle başlamalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

Ana Metin İçeriği

Giriş: Giriş bölümü, çalışmanın amacını belirtmeli ve ilgili, örnek olabilecek çalışmaların uygun alıntılarını içermelidir, ancak marjinal olarak ilgili literatürün kapsamlı bir incelemesini içermemelidir.

Yöntem: Yöntem bölümü, araştırmanın yürütülmesinde kullanılan materyal ve metodu kapsamalıdır. Yöntem kısmında araştırma etiği alt başlık olarak açıklanmalıdır.

Bulgular: Araştırma bulgularının Tablo ve Şekillerle ayrıntılı olarak açıklandığı bölümdür.

Tablo, Şekil, Grafikler: Tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık numaralandırılmış (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2, Grafik 1, Grafik 2 vb.) bir şekilde gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafik’e bir başlık verilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üzerinde, şekil adları ise şeklin altında, Times New Roman, 12 punto, kalın (bold) ve sadece ilk harfler büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 10 punto olacak biçimde düzenlenmelidir.

Tartışma: Tartışma bölümü, çalışma bulgularının yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığı, yorumlandığı ve bulguların öneminin açıklandığı bölümdür. Çalışmanın dikkate çekici sonuçları ön plana çıkarılmalıdır.

Sonuç: Bu bölümde, çalışmanın amacı ve dikkat çekici sonuçları somut bir şekilde kısaca verilmelidir. Tablo ve şekillere bu kısımda yer almamalıdır. Yazar iletmek istediği öneri ve görüşleri bu bölümde sonuçlara dayandırarak yazılabilir.

Kaynak Yazımı

Derginin kaynak yazım stili APA (Publication Manual of the American Psychological Association) 7. Sürüm’dür.

Metin içi kaynak gösterimi: Metin içinde kaynaklar parantez içinde yazar(lar)ın soyadı ve yayın tarihi şeklinde gösterilmelidir. Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır.

Metin içinde iki yazarlı bir kaynak gösteriliyorsa iki yazarın soyadı ve yayın yılı verilir.

Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalı, daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “ve ark.” yazılmalıdır.

Yazar sayısı altı veya daha fazla olan çalışmalara yapılan atıflarda, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “ve ark.” ya da “et al” ifadesi kullanılmalıdır.

 

Kaynakça: Metin sonunda kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Makalelerin varsa DOİ numaraları yazılmalıdır.

 

Tek yazarlı makale

Short, J. (2009). The art of writing a review article. Journal of Management, 35(6), 1312-1317. https://doi.org/10.1177/0149206309337489

 

Çok yazarlı makale

Eckenrode, J., Ganzel, B., Henderson, C. R., Smith, E., Olds, D. L., Powers, J., Cole, R., Kitzman, H., & Sidora, K. (2000). Preventing child abuse and neglect with a program of nurse home visitation: The limiting effects of domestic violence. Journal of the American Medical Association284(11), 1385–1391. https://doi.org/10.1001/jama.284.11.1385

 

Kitap

Kökdemir, D., Demirutku, K., Okan, M., Çırakoğlu, C., Muratoğlu, B., Sayın, P., & Yeniçeri, Z. (2004). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı (2. Baskı.). Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları.

 

Kitap bölümü

İşeri, E., & Akın-Sarı, B. (2010). Çocukta bilişsel gelişim ve bozukluklar: Zeka geriliği ve öğrenme bozuklukları. İçinde: Karakaş S (Editör), Kognitif Nörobilimler. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.

 

İnternet kaynakları

World Health Organization. (2019, August 26). Vaccines and immunization: What is vaccination? https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?.

 

Düzeltme İstenen Makaleler

Düzeltme istenen makaleler için; yazar(lar)ın hakem düzeltmelerini farklı renkte gösterdiği word dosyasını ve hakem düzeltmelerine ilişkin yanıtları içeren ayrı bir word dosyasını sisteme yüklemesi gerekmektedir.