Yazım Kuralları

ICMJE Formu

JICAH dergisine yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler, Uluslararası Editörler Kurulunun önerileri doğrultusunda hazırlanmalıdır (ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals/ Updated in 2017- https://www.icmje.org/).

Yayın Hakkı Devir Formu

Dergiye yayın gönderen sorumlu yazarlar makale yükleme sürecinde https://jicah.com/index.php/pub/templates adresinden erişebilen Yayın Hakkı Devir Formu’nu imzalamalı ve taranmış versiyonunu yazıyla birlikte göndermelidir.

GENEL BİLGİLER

Journal of Infant, Child and Adolescent Health (JICAH) doğumdan ergenliğe kadar olan yaşam süresi içinde sağlıklı ve hasta bireylere yönelik metaanaliz ve sistematik derleme, özgün araştırma makalesi (nitel, nicel veya karma yöntem), ölçek geliştirme ve geçerlik güvenirlik çalışmaları, olgu sunumu ve olgu serisi şeklindeki bilimsel çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi çocuk sağlığı ve hastalıkları, bebek ve çocuk beslenmesi, çocuk ruh sağlığı, çocuklarda büyüme ve gelişme, akut ve kronik hastalıklarda hemşirelik bakımı ile ilgili çalışmalara yer vermeyi amaçlayan hakemli bir dergidir.

  • Bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, açık erişimli bilimsel elektronik dergidir.
  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yazılar online olarak kabul edilmektedir.
  • Dergi 4 ayda bir; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE YAYIN SÜRECİ

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. JICAH’ın editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Özgünlük, bilimsel ve etik ilkelere uygunluk ve yüksek bilimsel kalite bir makalenin yayına kabulü için önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce toplantılarda sunulmuş olan çalışmalar için, sunum yapılan organizasyonun tam adı, tarihi, şehri, ülkesi ve yayın izni belirtilmelidir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

JICAH’a gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi editördedir.

Dergiye gönderilen makaleler üç ay içinde değerlendirilir. Dergiye gönderilen makaleler editörün ön incelemesine tabidir. Makaleler editör tarafından yapılan ön incelemede yazım, bilimsel değer, özgünlük, intihal ve etik açıdan değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar sekretarya tarafından makale yazım kuralları açısından incelenir. Bu süreci tamamlayan yazılara alan editörleri atanır. Alan editörleri yazıları, alanında uzman bağımsız iki hakeme gönderir. Hakemlerden makaleyi değerlendirmeleri sonucunda olumlu, düzeltme veya olumsuz görüş alınır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale editörler tarafından tekrar değerlendirilir ve üçüncü bir hakeme değerlendirme için gönderilebilir. Yazının yayımlanmak üzere kabul edilmesi için editörlerin veya hakeme gönderilen yazılarda en az iki hakemin olumlu veya düzeltme olarak görüş bildirmesi gerekir. Editörler, hakem değerlendirmeleri doğrultusunda makalenin aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazar(lar)a bildirilir.

İlk değerlendirme için geçen ortalama süre: 7 gün

Gönderimden yayına kadar geçen ortalama süre: 28 gün

ETİK İLKELER

İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esas olup, makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergi, insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. Yazarlar, makalenin ‘Gereç ve Yöntem’ bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış kişilerden imzalı "Bilgilendirilmiş gönüllü olur” belgesini aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon Raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. Etik kurul onayı olmayan yazılar COPE’un Araştırma, Denetleme ve Hizmet Değerlendirmeleri Kılavuzu’na göre değerlendirilmektedir. Bu tür yazılar editöryel değerlendirme sonrası etik kurul onayı eksikliği gerekçesiyle reddedilebilir.

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir.

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de dergiye gönderilmesi gereklidir. Bu tür konularda yayın onayı çalışmanın yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için uluslararası anlaşmalara (Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu, 8. baskı, 2011 ve/veya Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalar için Uluslararası Rehber İlkeler, 2012) uygun olarak etik kurul tarafından onaylanan araştırma protokolleri gereklidir. Ayrıca hayvanların ağrı, acı ve rahatsızlık yaşamaması için uygulanan yöntemler açık olarak makalede belirtilmelidir.

Derginin yayın politikası gereği editörlerin yazar olduğu makalelere dergide yer verilmez. Ancak derginin ilk yılını içeren ilk üç sayısında derginin yayın hayatına devam edebilmesi ve ilgili sayının kendi döneminde çıkmasında aksaklık yaşanmaması için editör kurulu üyelerinin gönderdiği, hakemlik süreci tamamlanan makaleler dergide yayınlanmak üzere kabul edilebilir.

Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilir. Kabul edilen makaleler Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır. Yayımlanması planlanan yazıların mizanpajı sırasında yapılan son kontrollerde gerekli görüldüğünde yazım ve dil bilgisi hataları yazının içeriğine dokunulmaksızın yayın kurulu tarafından düzeltilebilir.

ERRATUM

Yazarlar tarafından iletilen düzeltme talepleri Yayın Kurulu tarafından incelenmekte ve düzeltmeler Yayın Kurulu kararına istinaden uygulanmaktadır. Yayınlanan metinde düzeltme yapılması durumunda, düzeltmeyi takip eden sayıda Erratum metni yayınlanarak okurlar bilgilendirilmektedir. Düzeltilen makale dergi web sayfasında, derginin tarandığında dizinlerde de güncellenmektedir.

İNTİHAL

Dergiye gönderilen makalelerde intihal programı kullanılarak intihal oranları değerlendirileceğinden yazarların makale gönderimi öncesi bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada benzerlik tespiti için yazım taraması (CrossCheck tarafından iThenticate) yapılmaktadır. Cümleler ve ifadeler yazara ait olsa dahi, yazılan metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmaların intihal oranı %20'yi geçmemelidir.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

YAZARLIK

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Bilimsel çalışmaların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.

Dergiye gönderilen makalelerin araştırma türlerine göre önerilen raporlama kılavuzları doğrultusunda hazırlanması önerilmektedir: Randomize çalışmalar için CONSORT, gözlemsel çalışmalar için STROBE, tanı çalışmaları için STARD, sistematik derleme ve meta-analizler için PRISMA, nitel çalışmalar için COREQ.

Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen dört yazarlık kriterini karşılaması gerekmektedir. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir. 

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır.

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hediye yazarlığın önlenmesini sağlamak amacıyla sorumlu yazarlar makale yükleme sürecinde https://jicah.com/index.php/pub/templates adresinden erişebilen Yayın Hakkı Devir Formu’nu imzalamalı ve taranmış versiyonunu yazıyla birlikte göndermelidir. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “hediye yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda, söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir. 

JICAH; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Editör verecektir.

TELİF VE LİSANSLAMA MODELİ

Dergiye makale göndermeden önce, dergi sitesinde yer alan Yayın Hakkı Devir Formu el yazısı ile doldurulup, tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve taranarak sisteme yüklenmelidir. Makalelerin tüm hakları yayımlandıktan sonra dergiye ait olur. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır.

JICAH yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir.

Derginin arşivine  https://jicah.com/index.php/pub/issue/archive adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar JICAH’ta yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. JICAH’ın içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC BY) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların atıf vermek ve aynı lisansı devam ettirmek kaydıyla ticari amaç da dahil olmak üzere kopyalanabilir, düzenlenebilir, dağıtılabilir ve yeniden kullanılabilir.

YAYIN SONRASI DÜZELTME VE GERİ ÇEKME TALEPLERİ

Yayın sonrası tüm düzeltme talepleri editör kararına tabidir. Editörler, vakaları dergi politikalarını ve COPE yönergelerine bağlı olan en yüksek editöryel standartları dikkate alarak inceler. Düzeltme/değişikliğin uygulanması kabul edilirse makale Erratum veya Düzeltme metni ile güncellenir ve düzeltme metni kaydı ilgili dizinlerde güncellenir. 
Etik ihlal ile ilgili endişelerin olduğu durumlarda, durum editörler tarafından COPE yönergelerine göre araştırılacaktır. Soruşturma endişenin doğrulanmasıyla sonuçlanırsa bir geri çekme bildirimi yayınlanacaktır. Makale derginin çevrimiçi versiyonunda kalacak ve geri çekme bildirimi makalenin kaydına eklenecektir. Makale kaydı ilgili dizinlerde güncellenecektir. 

Bir makalenin geri çekilme talepleri derginin yayın kurulu tarafından incelenir. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış, makalenin geri çekilme talebinin nedenlerini belirten bir mektup dergi editörüne gönderilmelidir. Yazarlar, çalışmalarını geri çekme talebi onaylanmadıkça değerlendirilmek üzere başka bir dergiye göndermemelidir. 

SORUMLULUK REDDİ

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler JICAH Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

MAKALE HAZIRLAMA

Makale (1) başvuru mektubu, (2) başlık sayfası, (3) ana metin dosyası olarak ayrı dosyalarda sunulmalıdır.

Başvuru Mektubu (Cover letter)

Başvuru mektubunda makalenin başka yerde yayınlanmamış olduğu, bildiri olarak sunulmuş ise bilgisi, araştırılan konunun önemine ilişkin kısa bilgi, yazar çıkar çatışması ve mali destek alınıp alınmadığına ilişkin bilgiler ve sorumlu yazar iletişim bilgileri yer almalıdır.

Başlık Sayfası

Başlık sayfası ayrı bir Microsoft Word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Başlık sayfasında yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarların isimleri, unvanları, bağlı bulunulan kurum ve adresleri, iletişimden sorumlu yazarın adı, telefon ve e-posta adresi belirtilmelidir. Ayrıca Kurumsal ve Finansal Destek Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı ve Teşekkür bilgileri yer almalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Ana Metin

Makalenin ana metni başlık, Türkçe ve İngilizce Özet, Tablo ve Şekiller (Metin içinde uygun yerde) ve Kaynakları kapsamalı, dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

YAZIM KURALLARI

Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni

Makaleler, Microsoft Word yazılım programında, A4 kâğıdı boyutlarında, Times New Roman yazı stilinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında, tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Makalenin başlığı ve tüm alt başlıklar Times New Roman, 12 punto, kalın ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Makalenin Hazırlanması

Derleme yazılar 15, araştırma yazıları 20 sayfayı geçmemelidir (özet, tablo, şekil/grafik ve kaynaklar hariç). Makaleler başlık sayfası ve ana metin dosyası olarak adlandırılmış iki adet Microsoft Word dosyası şeklinde gönderilmelidir. Sayfa numaraları metnin başladığı ilk sayfadan itibaren sağ alt köşede belirtilmelidir.

Ana Metin

Makale ana metni yazarlara veya çalışmanın yürütüldüğü kurumlara ait bilgileri içermemelidir. Türkçe makaleler; Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, anahtar kelimeler, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Özetler ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özet en fazla 250 kelimeden oluşmalı ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç başlıkları altında yapılandırılmalıdır. Özet bölümünde kaynak kullanılmamalıdır. Özetlerin sonunda her iki dilden en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri (TBT) veya Medical Subject Headings’e (MeSH) göre seçilmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler birbirlerinden virgül ile ayrılmalı, ilk kelime büyük sonraki kelimeler küçük harfle başlamalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

Ana Metin İçeriği

Giriş: Giriş bölümü, çalışmanın amacını belirtmeli ve ilgili, örnek olabilecek çalışmaların uygun alıntılarını içermelidir, ancak marjinal olarak ilgili literatürün kapsamlı bir incelemesini içermemelidir.

Yöntem: Yöntem bölümü, araştırmanın yürütülmesinde kullanılan materyal ve metodu kapsamalıdır. Yöntem kısmında araştırma etiği alt başlık olarak açıklanmalıdır.

Bulgular: Araştırma bulgularının Tablo ve Şekillerle ayrıntılı olarak açıklandığı bölümdür.

Tablo, Şekil, Grafikler: Tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık numaralandırılmış (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2, Grafik 1, Grafik 2 vb.) bir şekilde gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafik’e bir başlık verilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üzerinde, şekil adları ise şeklin altında, Times New Roman, 12 punto, kalın (bold) ve sadece ilk harfler büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 10 punto olacak biçimde düzenlenmelidir.

Tartışma: Tartışma bölümü, çalışma bulgularının yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığı, yorumlandığı ve bulguların öneminin açıklandığı bölümdür. Çalışmanın dikkate çekici sonuçları ön plana çıkarılmalıdır.

Sonuç: Bu bölümde, çalışmanın amacı ve dikkat çekici sonuçları somut bir şekilde kısaca verilmelidir. Tablo ve şekillere bu kısımda yer almamalıdır. Yazar iletmek istediği öneri ve görüşleri bu bölümde sonuçlara dayandırarak yazılabilir.

Kaynak Yazımı

Derginin kaynak yazım stili APA (Publication Manual of the American Psychological Association) 7. Sürüm’dür.

Metin içi kaynak gösterimi: Metin içinde kaynaklar parantez içinde yazar(lar)ın soyadı ve yayın tarihi şeklinde gösterilmelidir. Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır.

Metin içinde iki yazarlı bir kaynak gösteriliyorsa iki yazarın soyadı ve yayın yılı verilir.

Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalı, daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “ve ark.” yazılmalıdır.

Yazar sayısı altı veya daha fazla olan çalışmalara yapılan atıflarda, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “ve ark.” ya da “et al” ifadesi kullanılmalıdır.

Kaynakça: Metin sonunda kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Makalelerin varsa DOİ numaraları yazılmalıdır.

Tek yazarlı makale

Short, J. (2009). The art of writing a review article. Journal of Management, 35(6), 1312-1317. https://doi.org/10.1177/0149206309337489

Çok yazarlı makale

Eckenrode, J., Ganzel, B., Henderson, C. R., Smith, E., Olds, D. L., Powers, J., Cole, R., Kitzman, H., & Sidora, K. (2000). Preventing child abuse and neglect with a program of nurse home visitation: The limiting effects of domestic violence. Journal of the American Medical Association, 284(11), 1385–1391. https://doi.org/10.1001/jama.284.11.1385

Kitap

Kökdemir, D., Demirutku, K., Okan, M., Çırakoğlu, C., Muratoğlu, B., Sayın, P., & Yeniçeri, Z. (2004). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı (2. Baskı.). Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Kitap bölümü

İşeri, E., & Akın-Sarı, B. (2010). Çocukta bilişsel gelişim ve bozukluklar: Zeka geriliği ve öğrenme bozuklukları. In Karakaş S (Ed.), Kognitif Nörobilimler. Nobel Tıp Kitabevi.

İnternet kaynakları

World Health Organization. (2019, August 26). Vaccines and immunization: What is vaccination? https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?.

REVİZYONLAR

Yazar(lar)ın düzeltme talep edilen konuları belirtilen süre içerisinde (30 gün) tamamlayarak makaleyi tekrar dergiye göndermeleri gerekmektedir. Yazar(lar)ın gereken düzeltmeleri belirlenen süre içerisinde tamamlayamaması durumunda talep edilirse ek süre verilebilir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş makale gerekli görüldüğünde editörler tarafından tekrar hakem değerlendirmesine gönderilebilir. Editörler tarafından uygun bulunmayan veya gerekli hakem ve editör düzeltmeleri yapılmamış yazılar editörlerin kararı ile yazar(lar)a iade edilebilir.

Düzeltme istenen makaleler için; yazar(lar)ın hakem düzeltmelerini farklı renkte gösterdiği word dosyasını ve hakem düzeltmelerine ilişkin yanıtları içeren ayrı bir word dosyasını sisteme yüklemesi gerekmektedir.