Endoskopi Yapılacak Olan Adolesanlarda Yeme Davranışları ile Stres Düzeyi Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-2(2)
Number of pages: 62-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma; endoskopi yapılacak olan adolesanlarda yeme davranışları ile stres düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Araştırma verileri, Erzurum’da bir üniversite hastanesinin pediatri yandallar kliniği içerisinde bulunan endoskopi ünitesinde Nisan-Temmuz 2019 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini belirtilen tarihlerde endoskopi için gelen, kendilerini ifade edebilecek bilişsel yeterliliği ve okuma yazması olan, araştırmaya katılmaya gönüllü 43 adölesan oluşturdu. Araştırma verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Yeme Davranışları Ölçeği” ve “Algılanan Stres Ölçeği” ile toplandı.

Bulgular: Adolesanların %76.7’sinin 15-18 yaş grubunda yer aldığı ve %79.1’inin kız olduğu belirlendi. Adolesanların yeme davranışları ölçek puan ortalaması 304.53±53.55, algılanan stres ölçek puan ortalaması 31.39±5.35’tir. Kardeş sayısı ve aile gelir durumunun yeme davranışları ölçek puan ortalamasında etkili olduğu saptandı. Yaşam yeri, aile tipi ve anne eğitim durumunun algılanan stres ölçek puan ortalamasında etkili olduğu saptandı (p<0.05). Endoskopi yapılacak olan adolesanların yeme davranışları ile stres düzeyi arasında istatiksel pozitif yönlü, yüksek düzeyde anlamlı ilişki saptandı (r: 0.877, p<0.001).

Sonuç: Adolesanların yeme davranışları ölçek puan ortalaması 291-435 arasında olduğu için iyi olarak değerlendirildi. Adolesanlarda algılanan stres ölçek puan ortalamasının yüksek olması stresli olduklarını göstermektedir. Ayrıca bazı değişkenlerin endoskopi yapılacak olan adolesanların yeme davranışları ve stres düzeyi üzerinde etkili olduğu belirlendi.

Keywords

Abstract

Purpose: This study was conducted to determine the relationship between eating behaviors and stress level in adolescents undergoing endoscopy.

Method: This descriptive study was conducted in the endoscopy unit in the pediatric minor clinics of a university hospital in Erzurum between April and July 2019. The sample of the study was composed of 43 adolescents who came for endoscopy in the specified dates, were literate and had cognitive ability to express themselves and were voluntary to participate in the study. The data of the study were collected using “Descriptive Information Form”, “Scale of Eating Behaviors”, and “Perceived Stress Scale”.

Results: It was determined that 76.7% were in the age group of 15-18 years and 79.1% were female. Mean score of the adolescents was 304.53±53.55 for the scale of eating behaviors and was 31.39±5.35 for perceived stress scale. It was found that the number of siblings and family income status were effective in the mean score of eating behaviors scale. Place of residence, family type and mother’s education level were effective in the mean score of perceived stress scale (p<0.05). A statistically positive and highly significant correlation was found between the eating behaviors and stress levels of the adolescents undergoing endoscopy (r: 0.877, p<0.001).

Conclusion: Adolescents' eating behaviors were evaluated as good because the mean score of the scale was between 291 and 435. High perceived stress scale mean score of the adolescents indicated that they were stressed. In addition, it was found that some variables were effective on eating behaviors and stress levels of the adolescents undergoing endoscopy.

Keywords