Covid-19 Pandemi Sürecinde Annelerin Çocuklarını Korumak için Yaptıkları Geleneksel Uygulamalar

Author:

Year-Number: 2022-2(2)
Number of pages: 96-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde annelerin çocuklarını korumak için yaptıkları geleneksel uygulamaları ve etkileyen faktörleri incelemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini belirtilen tarihler arasında, Ardahan Devlet Hastanesi’nin çocuk polikliniğine başvuran, Covid-19 belirtileri gösteren çocuğu olan, kendisi Covid-19 geçirmeyen, iletişim problemi olmayan, okur-yazar olan 100 anne oluşturmuştur. Araştırmada 20 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır.

Bulgular: Annelerin Covid-19 pandemi sürecinde %77’sinin geleneksel uygulamalar hakkında bilgisi olmadığı ve %71’inin geleneksel uygulamaları kullanmadığı bulunmuştur. Annelerin %91’inin çocuğundaki belirtileri Covid-19 olarak algıladığı belirlenmiştir. Annelerin %75’inin belirtisi bulunan çocuğu sağlık kuruluşuna götürdüğü bulunmuştur. Geleneksel uygulamayı kullanan anneler arasında %71’i bitkisel kaynakları tercih etmektedir. Annelerin geleneksel uygulama kullanma nedenleri %82.1 oranı ile bağışıklık güçlendirme amaçlıdır. Annelerin %80’i çocuğunu koronavirüsten koruyabildiklerini düşünmektedir. Annelerin koronavirüsten koruma yöntemlerine bakıldığında %99’unun çocuğunda hijyen kurallarına dikkat ettiği saptanmıştır.

Sonuç: Annelerin çoğunluğunun Covid-19 pandemi sürecinde geleneksel uygulamalar hakkında bilgisi olmadığı ve geleneksel uygulamaları kullanmadığı bulunmuştur. Annelere doğru geleneksel uygulamalar hakkında bilgi verilmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of research is to determine the traditional practices of mothers to protect their children during the Covid-19 process, to examine the factors affecting.

Methods: The descriptive research was conducted between April-May 2021. The population of the study consisted of 100 mothers who applied to the pediatric polyclinic of the Ardahan State Hospital between specified dates, children showed signs of Covid-19, were literate, did not have Covid-19, had no communication problems. A questionnaire consisting of 20 questions was used in the study.

Results: It was found that 77% of the mothers did not know about traditional practices and 71% did not use traditional practices during the Covid-19 process. It has been found that 91% of mothers perceive the symptoms in their child as Covid-19. It was found that 75% of the mothers took the child with symptoms to the health institution. Among mothers who use traditional practice, 71% prefer herbal sources. The reasons for mothers to use traditional applications are for immune strengthening with 82.1%.80% of mothers think that they can protect their child from coronavirus. When the mothers' methods of protection from coronavirus were examined, it was determined that 99% of them paid attention to the rules of hygiene in their children.

Conclusion: It was found that the majority of mothers did not know about traditional practices and did not use traditional practices during the Covid-19 process. It has been determined that mothers who are university graduates use more traditional practices. It may be recommended to inform mothers about correct traditional practices

Keywords