Çocukların Tıbbi İşlemlere Yönelik Korkularını Azaltmada Maketli ve Videolu Eğitimin Etkisi: Randomize Kontrollü

Author:

Year-Number: 2022-2(2)
Number of pages: 74-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çocuk servislerinde tedavi görmekte olan 7-14 yaş aralığındaki çocukların tıbbi işlemlere yönelik korkularını azaltmada verilen eğitimin etkisini incelemektir.

Yöntem: Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Afyon Karahisar Devlet Hastanesi çocuk servislerinde tedavi gören 7- 14 yaş grubu 2289 çocuk oluşturmuştur. Power analizine göre hesaplanan örneklem büyüklüğü deney grubunda 45; kontrol grubunda 45 toplam 90 çocuk üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; tanımlayıcı bilgi formu, tıbbi işlem korku ölçeği (TİKÖ), eğitim videoları, eğitim broşürü ve eğitim maketi kullanılmıştır.

Bulgular: Deney ve kontrol grubundaki çocukların %68.9’unun 7-10 yaş grubunda, %31.1’inin ise 11-14 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki çocukların %60’ının kız olduğu belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki çocuklar demografik özellikler yönünden aralarında istatistiksel farklılık olmadığı belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki çocukların eğitim sonrası TİKÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.001). Deney ve kontrol grubundaki çocukların eğitim sonrası TİKÖ alt boyutlarının işlemsel maddeler, çevresel maddeler, kişisel maddeler ve kişiler arası maddelere ait elde edilen puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.001).

Sonuç: Hastaneye yatan çocuklara verilen eğitim programının tıbbı işlem korkusunu ileri düzeyde azalttığı belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Purpose: Evaluating the effect of training given for decreasing medical fears of 7–14-year-old children treated in pediatric services.

Method: Semi-experimental study including pre- and post-test control-group. The universe was 2289 children and treated in pediatric services of Afyon Karahisar State Hospital. Sample size was 90 children divided 45-by-45 both in the experimental- and control-groups. Descriptive Information Form, Medical Procedure Fear Scale (MPFS), training-videos, -brochure and -model were used to collect data.

Results: It was determined that 68.9% of the children in the experimental and control groups were in the 7-10 age group, and 31.1% were in the 11-14 age group. It was found that 60% of the children in the experimental and control groups were girls. No statistical difference was found between the children in the experimental and control groups in terms of demographic characteristics. Statistically significant difference was found between the children in the experimental and control groups in terms of their total mean scores from MPFS (p<0.001), and also mean scores from the subscales of MPFS such as procedural, environmental, personal and interpersonal items following training (p<0.001).

Conclusion: Training program given to hospitalized children reduced their fears at an advanced level.

 

Keywords