Uzaktan Eğitimde Üniversite Öğrencilerinin Öz Düzenlemeli Öğrenmeye İlişkin Algıları: Fenomenolojik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-2 (1)
Number of pages: 47-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim sürecinde üniversite öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenmeye yönelik görüşlerini incelemektir.

Yöntem: Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir üniversitede uzaktan eğitimde öğrenim gören 15 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada verileri öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerinin de yer aldığı Görüşme Formu kullanılarak online ortamda toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Toplanan verilerden ana tema ve alt temalar oluşturulmuştur.

Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgular 40 temadan-11 ana tema ve 29 alt temadan oluşmaktadır. Ana temalar: Olumlu, Olumsuz, Planlama, Motivasyon, Kendi kendine öğrenme, Online eğitimler, Eğitimciler, Bireyden kaynaklı sorunlar, Öğrenme stratejileri, Zaman yönetimi olarak, Alt temalar: Öz Düzenleme Becerileri, Derslerin verimli geçmesi, Yüz yüze iletişim kuramamak, Teknik Sorunlar, Derslere düzenli katılım, Öğrenme merakı, Araştırma yapma, Kaynaklara kolay erişim, Motivasyon eksikliği, Tekrar etmek, Hayata yönelik olması, Derslere katılım, Zamanı iyi değerlendirme gibi alt gruplara gruplandırılmış ve örneklendirilmiştir.

Sonuç: Araştırmanın sonucunda uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını olumlu ve olumsuz yönde etkileyen unsurların olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler uzaktan eğitimde öğrenme süreçlerini planlama, motivasyon, kendi kendine öğrenme ve zevklerini erteleme şeklinde düzenledikleri bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this research is to examine the views of university students towards self-regulated learning in the distance education process.

Methods: The research is carried out one of the qualitative research methods semi-structured in-depth with phenomenology pattern by interview method. The research was conducted with 15 students studying distance education at a university in the Central Anatolia Region. The data of the research were collected online using the Interview Form, which also includes the socio-demographic information of the students. The data obtained from the research were analyzed with the content analysis technique. The main themes and sub-themes were formed from the collected data.

Results: The findings obtained from the study consist of 40 themes, 11 main themes and 29 sub-themes. Main themes: Positive, Negative, Planning, Motivation, Self-learning, Online trainings, Educators, Problems originating from the individual, Learning strategies, Time Management, Sub-themes: Self-regulation Skills, Effective lessons, Inability to communicate face-to-face, Technical Problems, Regular attendance to classes, Curiosity for learning, Doing research, Easy access to resources, Lack of motivation, Repeating, Being oriented towards life, Participation in classes, Making good use of time are grouped and exemplified.

Conclusions: As a result of the research, it has been determined that there are factors that affect the education life of students positively and negatively in the distance education process. It has been found that students organize their learning processes in distance education in the form of planning, motivation, self-learning and delaying their pleasure.

Keywords