Pediatri Kliniklerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Ek Gıdaya Yönelik Bilgi ve Tutumları

Author:

Year-Number: 2022-2 (1)
Number of pages: 37-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı pediatri kliniklerinde çalışan sağlık profesyonellerinin ek gıdaya yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemektir.

Yöntem: Araştırma Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin pediatri kliniklerinde çalışan 51 hemşire ve 6 doktorun katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırma tanımlayıcı kesitsel tipte planlanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden sağlık personellerine ait sosyo-demografik özelliklerinin yer aldığı sağlık profesyonellerinin ek gıda konusundaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesine yönelik Ek Gıda Bilgi Formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %89.5’i hemşire, %10.5’i doktor olup bebeklere ek gıda başlama yaş ortalaması 5.77±1.84 ay olarak bulunmuştur. Katılımcılar bebeklere ek gıda başlama yaşını %80.7’si 5-6 ay, %14’ü ≤ 4 ay , %3.5’i >10 ay, %1.8’i 8-9 ay olarak belirtmiştir. İlk hangi besinle başlanmalı sorusuna, katılımcıların % 87.7’si yoğurt, %38.6’sı çorba ve püre kıvamındaki besinler, %36.8’i ise su cevabını vermiştir. Yoğurt verme yaş ortalaması 6.35±2.76 ay, inek sütü 12.75±3.57 ay, yumurta sarısı 8.63±3.22 ay, et ürünleri 10.24±4.46 ay, çorbalar 6.82±1.99 ay ve bal 13.78±4.67 ay olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular, pediatri kliniğinde çalışan hemşire ve hekimlerin çoğunun ek gıdaya yönelik başlama zamanı ve besin tercihleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu bulunmuştur. Bebeklere ek gıda başlatılmasında sağlık profesyonellerinden alınacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin önemi gereği bu konuda hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması önemlidir.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the knowledge and attitudes of health professionals working in pediatric clinics towards complementary food.

Methods: The research was carried out with the participation of 51 nurses and 6 doctors who is working in the pediatric clinics of a university hospital between April and May 2021. The research was planned in descriptive cross-sectional type. It was collected by face-to-face interview method by using the Complementary Food Information Form to determine the knowledge and attitudes of the health professionals, which include the socio-demographic characteristics of the health professionals

Results: It was found that, 89.5% of the participants were nurses, 10.5% were doctors, and the mean age of starting complementary food was 5.77±1.84 months to babies. 80.7% of the participants stated the age of starting complementary food for babies as 5-6 months, 14% as ≤ 4 months, 3.5% as >10 months, and 1.8% as 8-9 months.. To the question of which food to start with first, 87.7% of the participants answered yoghurt, 38.6% of soup and puree foods, 36.8% of them water. The mean age of making yogurt was 6.35±2.76 months, cow's milk 12.75±3.57 months, egg yolk 8.63±3.22 months, meat products 10.24±4.46 months, soups 6.82±1.99 months, honey 13.78±4.67 months.

Conclusions: The study showed that the nurses and physicians working in the pediatric clinic had sufficient information about the starting time for complementary foods and their food preferences. Due to the importance of training and consultancy services to be received from health professionals in introducing additional food to infants, it is important to expand in-service training on this subject.

Keywords