Adölesanlarda COVID-19 Tükenmişliğinin Mutluluk Düzeylerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-2 (1)
Number of pages: 21-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, adölesanların COVID-19 tükenmişliklerinin mutluluk düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Türkiye’nin doğusunda bulunan bir üniversitenin Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültesi’nde okuyan 1. sınıf öğrencileri oluşturdu. Belirtilen fakültelerde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde toplam 647 birinci sınıf öğrencisi bulunmaktadır. Herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldı. Araştırma toplam 534 gönüllü öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “COVID-19 Tükenmişliği Ölçeği” ve “Mutluluk Ölçeği” aracılığıyla elde edildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin (sayı, yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma) yanı sıra, t-testi, tek yönlü varyans analizi, kruskall wallis, mann whitney-u ve pearson korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Yaş ortalamaları 18.80±0.43 olan adölesanların %77.9’u kız, %22.1’i erkektir. Adölesanların %67.4’ü henüz COVID-19 geçirmemiş olup, %23.6’sı COVID-19’dan dolayı yakınlarından bir kayıp yaşamıştır. Adölesanların COVID-19 tükenmişlik ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 31.09±9.50, mutluluk ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının ise 20.00±4.29 olduğu saptandı. Adölesanların cinsiyeti, aile tutumu ve COVID-19 nedeni ile kayıp yaşama durumları COVID-19 tükenmişlik düzeylerini etkilemektedir. Adölesanların mutluluk düzeyleri ise cinsiyet, medeni durum, aile tipi, aile tutumu ve ekonomik durum tarafından etkilenmektedir (p<0.001; p<0,05). COVID-19 tükenmişlik ölçeği puan ortalaması ile mutluluk ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişki olduğu saptandı (r=-0.227; p<0.001).

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada, adölesanların tükenmişlik düzeyleri arttıkça mutluluk düzeylerinin azaldığı bununla birlikte mutluluk ve tükenmişlik düzeylerinin sosyo-demografik ve bireysel özellikler tarafından etkilendiği sonucuna varılmıştır. Pandemi döneminde adölesanların tükenmişlik ve mutluluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve psikolojik destek müdahale programlarının oluşturulması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Objective: This research was conducted to determine the effect of adolescents’ COVID-19 burnout on their happiness levels.

Method: The population of this cross-sectional and descriptive study consisted of first-year students studying at the Faculty of Health Sciences and Nursing of a university located in eastern Turkey. There are a total of 647 first-year students in the specified faculties in the 2020-2021 academic year. It was tried to reach the whole universe without using any sampling method. The research was completed with the participation of a total of 534 volunteer students. The data were obtained through the “Personal Information Form”, the “COVID-19 Burnout Scale” and the “Happiness Scale”. In the analysis of the data, descriptive statistics (number, percentage distribution, mean, standard deviation) as well as t-test, one-way analysis of variance, kruskall wallis, mann whitney-u and pearson correlation analysis were used.

Results: Of the adolescents with a mean age of 18.80±0.43, 77.9% were girls and 22.1% were boys. 67.4% of adolescents have not had COVID-19 yet, and 23.6% have experienced a loss from their relatives due to COVID-19. It was determined that the mean score of the adolescents from the COVID-19 burnout scale was 31.09±9.50, and the mean score from the happiness scale was 20.00±4.29. Adolescents’ gender, family attitude, and loss of life due to COVID-19 affect their COVID-19 burnout levels. Adolescents’ happiness levels are affected by gender, marital status, family type, family attitude and economic status (p<0.001; p<0.05). It was found that there was a weakly significant negative correlation between the COVID-19 burnout scale mean score and the happiness scale mean score (r=-0.227; p<0.001).

Conclusions and Suggestions: In this study, it was concluded that as the burnout level of adolescents increased, their happiness level decreased, with this, their happiness and burnout levels were affected by socio-demographic and individual characteristics. It is recommended to determine the factors affecting the burnout and happiness levels of adolescents during the pandemic period and to establish psychological support intervention programs.

Keywords