Öğrencilerin Görme Engelli Simüle Hasta ile İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma

Author:

Year-Number: 2022-2 (1)
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu makalenin amacı; bir ders kapsamında yürütülen, öğrencilerin görme engelli simüle hasta ile iletişim becerilerinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde 3.sınıfta Engelli Birey Hemşireliği dersi alan, hemşirelik bölümüne ait hemşirelik beceri laboratuvarında araştırmaya katılmayı kabul eden 57 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında; Sosyodemografik Özellikler Bilgi Formu, Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeği, Simülasyon Tasarım Ölçeği, Eğitim Uygulamaları Anketi, Öğrenci İletişim Becerileri Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Simülasyon senaryosunun uygulaması sırasında görme engelli simüle hasta ile öğrencilerin iletişimini değerlendirmek için iletişim becerileri kontrol listesi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,75±1,25’dir (min-max:19-25). Öğrencilerin %19,3’ü (n:11) erkek, %80,7’si (n:46) kızdır. Simülasyona katılan öğrencilerin Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven ölçeğine ait toplam ölçek puanlarının 4,12±0,48 (min:3,08 ve maks:5,00), Simülasyon Tasarım Ölçeği toplam ölçek puanlarının 7,82± 1,24 (min:4,10 ve maks:9,80), Eğitim Uygulamaları Anketi toplam ölçek puanlarının 7,78±1,85 (min: 2,38 ve maks: 11,75) olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin tamamı hastaya saygılı davranmış, %94,7’si hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi vermiş, %89,5’i işlem sonucu hakkında hastaya bilgi vermiş, %87,7’si hastayı sözünü kesmeden dinlemiştir. Öğrencilerin sadece %38,6’sı hasta ile konuşurken göz temasını sürdürmüş, %52,6’sı önce sözlü bilgi verip ardından dokunarak hazır olup olmadığını sormuştur.

Sonuç: Çalışma sonuçları öğrencilerin simülasyon uygulamasından memnun olduklarını göstermektedir. Çalışma sonuçları doğrultusunda farklı engel türlerine yönelik simülasyon eğitimlerinin yapılması ve teorik derslere ek olarak simülasyon tabanlı eğitimlerin yapılması önerilmektedir.

 

Keywords

Abstract

Abstract

Objective: The purpose of this article; The aim of this course is to evaluate the communication skills of students with a visually impaired simulated patient.

Method: This research was conducted as a single-group quasi-experimental research design. The research was carried out with 57 students who accepted to participate in the research in the nursing skills laboratory of the nursing department, who took the course of Disability Nursing in the 3rd grade in the fall semester of the 2018-2019 academic year.

In the collection of research data; Sociodemographic Characteristics Information Form, Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale, Simulation Design Scale, Educational Practice Questionnaire, Student Communication Skills Evaluation Form were used.During the implementation of the simulation scenario, a communication skills checklist was used to evaluate the communication between the visually impaired simulated patient and the students.

Results: The mean age of the students participating in the study was 20.75±1.25 (min-max:19-25). 19.3% (n:11) of the students are boys and 80.7% (n:46) are girls. The total scale scores of the students participating in the simulation of the Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning scale were 4.12± .48 (min:3.08 and max:5.00), the total scale scores of the Simulation Design Scale were 7.82± 1.24 (min:4.10 and max:9.80), the Educational Practices Questionnaire total scale scores were found to be 7.78±1.85 (min: 2.38 and max: 11.75). All of the students treated the patient with respect, 94.7% informed the patient about the procedure to be performed, 89.5% informed the patient about the result of the procedure, and 87.7% listened to the patient without interrupting. Only 38.6% of the students kept eye contact while talking to the patient, 52.6% of them gave verbal information first and then asked if they were ready by touching.

Conclusion: The results of the study show that the students are satisfied with the simulation application. In line with the results of the study, it is recommended to conduct simulation trainings for different types of disabilities and to conduct simulation-based trainings in addition to theoretical courses.

Keywords