Bireylerin COVID-19 Anksiyete Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Author:

Number of pages: 11-21
Year-Number: 2021-1(2)

Abstract

Amaç: Bu çalışma, pandemi döneminde bireylerin COVID-19’a bağlı oluşan anksiyete düzeylerinin ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışma, online ortamda 330 kişi ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında tanıtıcı bilgi formu ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmada COVID-19 salgını döneminde kendisine enfeksiyon bulaşmasından korkan bireylerin anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Salgın döneminde hayatının ve çalışma şartlarının olumsuz etkilendiğini düşünen, çocuklarının bakımı ile ilgili sorun/sorunlar yaşayan bireylerin anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Psikolojik destek almayı düşünen bireylerin anksiyete puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Çalışmada bireylerin COVID-19’a bağlı anksiyete yaşadıkları ve özellikle çocuklarının bakımı ile ilgili sorun yaşayanlarda anksiyetenin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Önerimiz, salgın döneminde bireylerin anksiyete düzeylerini etkileyen faktörlerin ve riskli grubun belirlenmesi ve psikolojik desteğin sağlanmasıdır.

Keywords

Abstract

Objective: This study was conducted to determine the anxiety levels of individuals due to COVID-19 during the pandemic period and the factors affecting it.

Method: The descriptive and cross-sectional study was completed online with 330 people. An introductory information form and the Coronavirus Anxiety Scale were used to collect the data. In the study, a value of p <0.05 was considered statistically significant.

Results: In the study, it was found that individuals who fear being infected with infection during the COVID-19 outbreak have higher anxiety levels (p <0.05). It was determined that individuals who thought their life and working conditions were negatively affected during the epidemic period and had problems / problems related to the care of their children had higher anxiety levels (p <0.05). Anxiety scores of individuals considering psychological support were found to be higher (p <0.05).

Conclusion: In the study, it was found that individuals experience anxiety related to COVID-19 and that anxiety is higher especially in those who have problems with the care of their children. Our recommendation is to determine the factors affecting the anxiety levels of individuals during the epidemic period and the risky group and to provide psychological support.

 

Keywords