Üniversite Öğrencilerine Yönelik Açlık Duyarlılığı Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2021-1(2)
Number of pages: 81-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerine yönelik Açlık Duyarlılığı Ölçeği’nin, Türkçe versiyonunun, geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Bu metodolojik-tanımlayıcı-korelasyonel tipte bir çalışma, Eylül 2018-Aralık 2018  tarihleri arasında 913 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, sosyo-demografik veri toplama formu, açlık duyarlılığı ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde faktör analizi, cronbach alfa ve madde-toplam puan analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Ölçeğin 29 madde ve üç alt boyuttan oluştuğu, üç alt boyutun toplam varyansın % 56.32’sini açıkladığı belirlenmiştir. Hem açıklayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizinde tüm faktör yüklerinin 0.30’dan büyük olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum indekslerinin tümünün 0.88’den büyük, RMSEA’nin 0.080’den küçük olduğu saptanmıştır. Ölçeğin bütünü için crobach alfa 0.95 olarak saptanmış olup, tüm alt boyutlarının cronbach alfa değerleri 0.77 ile 0.93 arasında olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerine yönelik Açlık Duyarlılığı Ölçeği’nin, Türk örneklemi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Aim: This study was carried out to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of the Hunger Sensitivity Scale for university students.

Methods: This methodological-descriptive-correlational study was conducted with 913 university students between September 2018 and December 2018. Data were collected using a socio-demographic information form and the Hunger Sensitivity Scale. Factor analysis, Cronbach’s alpha, and item-total score analysis were used for the analysis of the data.

Results: The scale consisted of 29 items and three subscales. The three subscales were found to explain 56.32% of the total variance. The total factor loads were found to be greater than 0.30 in both exploratory and confirmatory factor analysis. In confirmatory factor analysis, all the fit indexes were found to be greater than 0.88, while RMSEA was less than 0.080. The Cronbach’s alpha coefficient for the overall scale was 0.95, while the Cronbach's alpha values for the subscales were determined to range between 0.77 and 0.93.

Conclusion: In this study, it was found that the Hunger Sensitivity Scale for University students was a valid and reliable measurement tool for Turkish sampling.

Keywords