3-6 Yaş Çocuklarda Terapötik Oyunun Çocuk İçin Yararları ve Hemşirelik Bakımına Katkıları: Bir Literatür Taraması

Author:

Year-Number: 2021-1(2)
Number of pages: 95-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: Hastanede yatan çocuklarda terapötik oyunun hemşirelik bakımında kullanılması çocukların yaşadığı olumsuz duygu ve düşünceleri olumlu yönde etkilemektedir. Bu literatür taraması, 3-6 yaş çocuklarda terapötik oyunun çocuk için yararlarını ve hemşirelik bakımına katkılarını incelemektedir. Terapötik oyun çocukların hastane ortamına uyum sağlamalarına ve yaşadıkları olumsuz düşüncelerin azalmasına yardımcı olur.  Terapötik oyunun hemşirelik bakımında yer alması çocuğun yaşayacağı olumsuz duyguları azaltabilir. Literatür taraması Pubmed, Medline, Google Akademik ve Science Direct veri tabanlarında yapılmıştır. Taramada “Terapötik Oyun”, “Hastaneye Yatma”, “Çocuk” “Hemşire” ve “Bakım” anahtar sözcükleri kullanılmıştır.  Araştırmaya dahil edilme kriterleri. 1)2010- 2020 yılları arasında, 2) İngilizce tam metin olarak yayınlanan, 3) Pubmed, Medline, Google Akademik ve Science Direct veri tabanından ulaşılan, 4) 3-6 yaş çocuklarda terapötik oyunun çocuk için yararları ve hemşirelik bakımına katkılarını inceleyen çalışmalardır.  Tarama sonucunda kriterlere uyan toplam 10 çalışma incelenmiştir. Çalışmalar yapıldığı yıl, yapıldığı yer, örneklem özellikleri, uygulanan terapötik oyun yöntemleri ve önemli sonuçlar yönünden değerlendirilmiştir. İncelenen çalışmalarda terapötik oyun yöntemi elektif cerrahide, damar yolu açma, IV ilaç uygulaması, hastaneye yatış aşı uygulaması, alçı çıkarma ve radyoterapi sırasında kullanılmıştır. Çalışmalarda hikâye anlatma, interaktif oyun oynama, resim çizme tekniği kullanılmıştır. Terapötik oyunun çocuğun olumsuz davranışlarının ve ağrı düzeylerinin azalmasında katkısı olduğu saptanmıştır. Hemşirelik bakımında kullanılmasının sağlık profesyonelleriyle iş birliğinin ve güvenin artmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Terapötik oyun hastaneye yatan çocukların olumsuz düşünce ve davranışlarının azalmasını ve hemşirelerle iletişimlerinin artmasını sağlar.

 

 

Keywords

Abstract

Introduction: Using therapeutic plays hospitalized children’s nursing care has positive affects on the negative emotions and thoughts. This literature review examines therapeutic plays' benefits in children aged 3-6 and their contribution to nursing care. Therapeutic play helps children’s adaption the hospital and reduce negative thoughts.  Having therapeutic plays in nursing care can reduce child’s negative emotions. Literature review used PubMed, Medline, Google academic and Science Direct databases. The screening keywords were “therapeutic play”, “hospitalization”, “child”, “nurse” and “care”.  Inclusion criteria in the study. 1) studies examining therapeutic play's benefits for children and contribution to nursing care in children aged 3-6 years, 2) between 2010-2020, 3) published in full text in English, 4) available from Pubmed, Medline, Google academic and Science Direct databases. 10 studies meeting the criteria were examined after screening. The studies were evaluated in conduction year, place, sample characteristics, therapeutic play methods and important results. The examined studies used therapeutic play method in elective surgery, vascular opening, IV medicine treatment, hospitalization, vaccine application, cast removal, and radiation therapy. The studies used storytelling, interactive game playing, painting techniques. Therapeutic play contributed to reducing the child's negative behavior and pain levels. Its use was effective in nursing care in increasing cooperation and trust with health professionals. Therapeutic play reduces hospitalized children's negative thoughts and behaviors and increases communication with nurses.

Keywords