COVID-19 Salgınında Pandemi Servisinde Tedavi Görmüş Çocukların Klinik ve Ev Karantinası Sürecinin Etkilerinin Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 47-59
Year-Number: 2021-1(1)

Abstract

Amaç: Bu araştırma pandemi servisinde COVID-19 tanısı ile hastaneye yatırılmış ve taburculuk sonrası ev karantinasına alınmış çocuklardaki psikososyal semptomları ebeveyn görüşleri çerçevesinde belirmeye yönelik nitel bir çalışmadır.

Yöntem: Araştırmaya COVID-19 tanısı ile pandemi servisine yatmış ve sonrasında ev karantinasına alınmış 62 çocuğun ebeveyni dahil edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu; çocuklara ve ailelerine ait demografik bilgileri, çocukların COVID-19 tanısı aldıktan sonra hospitalizasyon ve ev karantinası süreçlerindeki durumunu ortaya koymayı amaçlayan 16 sorudan oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan ebeveynlerin %37.1’inin ilkokul mezunu, %79.1’inin kadın, yaş ortalamalarının 36.1, çocukların %51.7’sinin kız, yaş ortalamalarının ise 10.2 olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda uyku, beslenme, fiziksel aktivite, oyun ve ruhsal durum temaları ortaya çıkmıştır.

Sonuç: COVID-19 tanısı aldıktan sonra karantinaya alınan çocukların psikososyal iyilik hallerinin olumsuz yönde etkilendiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this qualitative study is to determine the psychosocial symptoms in children hospitalized with the diagnosis of COVID-19 in the pandemic service and put in home quarantine after hospitalization within the frame of parental views.

Method: Parents of 62 children who were admitted to the pandemic service with COVID-19 diagnosis and were subsequently placed in home quarantine were included in the study. The semistructured interview form developed by the researcher was used as the data collection tool in the study. Interview form consists of 16 questions aiming to reveal the demographic information of children and their families, the situation of the children in the processes of hospitalization and home quarantine after being diagnosed with COVID-19. Descriptive analysis technique was used in analyzing the data.

Results: It was determined that 37.1% of the parents who participated in the study were primary school graduates, 79.1% were women, their age average was 36.1, 51.7% of the children were girls and their age average was 10.2. As a result of the analysis of the data, themes of sleep, nutrition, physical activity, play and state of mind emerged.

Conclusion: It can be said that the psychosocial wellbeing of children who were quarantined after being diagnosed with COVID-19 were negatively affected.

Keywords