COVID-19 Pandemisinde Dismenore Şikayeti Olan Adölesanların Baş Etme Yöntemleri: Niteliksel Bir Çalışma

Author:

Number of pages: 1-10
Year-Number: 2021-1(1)

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinde dismenore şikâyeti olan adölesanların baş etme yöntemlerinin belirlenmesidir.

Yöntem:  Bu çalışma nitel tasarımda yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 12 kişi oluşturmuştur. Veriler yarı-yapılandırılmış görüş bildirme formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın kantitatif verileri sayı olarak verilmiştir. Çalışmanın kalitatif verileri ise betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrasında dismenore ile baş etme yöntemlerinin değişimine ilişkin olarak; sağlık kurumuna başvurmama/başvuruda gecikme, alternatif/geleneksel yöntemlere daha çok başvurma, ağrı eşiğinin azalması ve analjezik kullanımının artması ve izolasyona bağlı mahremiyet sorunları yaşadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Dismenore şikâyeti olan adölesanların aldıkları önlemler pandemi sürecinden dolayı değişikliğe uğramıştır. Adölesanlarda pandemi döneminde dismenoreye yönelik baş etme yöntemleri ile ilgili daha kapsamlı ve verimli programların hazırlanması gereklidir.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the coping methods of adolescents suffering from dysmenorrhea in the COVID-19 pandemic.

Method: This study was conducted with qualitative design. The sample of the study consisted of 12 people. Data were collected using a semi-structured interview form. The quantitative data of the study are given as numbers. The qualitative data of the study were evaluated with the descriptive analysis method.

Results: Regarding the change in coping methods of the participants with dysmenorrhea before and after the COVID-19 pandemic; it has been determined that they has not applied / delayed in applying to the health institution, increase of using alternative / traditional methods, decreasing the pain threshold and increasing the use of analgesics and privacy problems due to isolation.

Conclusion: The measures taken by adolescents with dysmenorrhea have changed due to the pandemic process. It is necessary to prepare more comprehensive and efficient programs about coping methods for dysmenorrhea in adolescent during pandemic.

Keywords