Üniversite öğrencilerinin ebeveyn olmaya ilişkin algılarının değerlendirilmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Ebeveyn, ebevevnlik algısı, öğrenci, üniversite

Özet

Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin ebeveyn olmaya ilişkin algılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma Atatürk Üniversitesi’nde 08.05.2021-30.06.2021 tarihleri arasında örgün eğitim gören 1682 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, ortalama, student t testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği toplam puan ortalamasının 132.93±23.93 olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaş, cinsiyet, anne baba birliktelik durumu, aile tipi, çalışma durumu ve gelecekte ebeveyn olma durumuna göre Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında fark olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin ebeveyn olma algılarının olumlu olduğu bulunmuştur.

Yayınlanmış

2023-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Azim, Y. M., & Özkan, H. (2023). Üniversite öğrencilerinin ebeveyn olmaya ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 3(1), 52–59. Geliş tarihi gönderen https://jicah.com/index.php/pub/article/view/39

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi