Ortaokul Öğrencilerinin Kontrol Odağı ile Problem Çözme Becerilerinin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Adölesan, iç-dış kontrol, problem çözme

Özet

Amaç: Bu çalışma adölesanların kontrol odakları ile problem çözme becerilerinin çocukların sigaraya yönelik algılarına etkisini incelemektedir. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tasarımda yürütülen araştırmanın örneklemini İzmir İlindeki iki ortaokulda beş, altı, yedi ve sekizinci sınıfta öğrenim gören 1253 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, Demografik Veri Toplama Formu, Nowicki-Strickland İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği, İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ve Çocuk Karar Denge Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplamalar ve ortalama, korelasyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Adölesanların kontrol odağı düzeyleri ve problem çözme becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01). Sigarayı yararlı olarak algılayan adölesanların kontrol odağı puan ortalamaları yüksek ve problem çözme becerileri puan ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir. Sigarayı zararlı olarak algılayan adölesanların kontrol odağı puan ortalamalarının düşük ve problem çözme becerileri puan ortalamaları yüksektir. Sonuç: Adölesanların sigaraya yönelik yarar ve zarar algıları kontrol odağı ve problem çözme becerilerinden etkilenmektedir. Bu nedenle sigara kullanımını önlemeye yönelik geliştirilecek önleme programlarının zarar algısına daha fazla odaklanması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2021-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

SELEKOĞLU OK, Y., & BEKTAŞ, M. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Kontrol Odağı ile Problem Çözme Becerilerinin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 1(1), 21–32. Geliş tarihi gönderen https://jicah.com/index.php/pub/article/view/3

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi