Genç kadınlarda dismenore ile duygusal yeme arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Dismenore, duygusal yeme, menstruasyon

Özet

Amaç: Araştırma genç kadınlarda dismenore ile duygusal yeme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma üniversite eğitimine devam eden 259 kadın öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Bireysel Bilgi Formu, Vizüel Analog Skalası (VAS) ve Salzburg Duygusal Yeme Ölçeği (SDYÖ) ile çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) ve bağımsız gruplarda t testi, Anova testi ve korelasyon analiz testleri kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Yaş ortalamaları 20.96 (SS: 2.27) olan 259 genç kadın ile yürütülen çalışmada menstruasyon döneminde ağrısı olduğunu ifade edenlerin SDYÖ toplam puan ortalaması, ağrısı olmadığını ifade edenlerden, anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). SDYÖ alt ölçek puanlarında da dismenoresi olanların ortalama puanların anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05). SDYÖ toplam puan ortalamaları ile alt faktörlerine ait puan ortalamalarının korelasyonuna bakıldığında mutluluk alt faktörü ile negatif yönde ancak anlamlı bir ilişki görülmezken (p>0.05), üzüntü, kızgınlık ve kaygı alt faktörleri ile pozitif yönde anlamlı bir korelasyon belirlenmiştir (p<0.01). Sonuç: Genç kadınlarda dismenoreden bağımsız bir şekilde menstruasyon döneminde duygusal yeme davranışı olarak besin tüketiminin azaldığı belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Kurt, N., Çiğdem Bozkır, & Koca, H. Ünver. (2023). Genç kadınlarda dismenore ile duygusal yeme arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 3(1), 42–51. Geliş tarihi gönderen https://jicah.com/index.php/pub/article/view/38

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi