Akut veya kronik hastalıklar nedeniyle hastanede yatan çocukların ve annelerinin anksiyete durumlarının değerlendirilmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Akut hastalık, anksiyete, kronik hastalık, hastanede yatan çocuk, anne

Özet

Amaç: Bu çalışma, akut veya kronik hastalığı nedeniyle hastanede yatışı olan çocukların ve annelerinin anksiyete durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışma, Zonguldak ili Çaycuma Devlet Hastanesinin Çocuk ve Süt Çocuğu Servisine yatışı yapılan 6-17 yaş grubu çocuklar ve anneleri ile 1 Ağustos-31 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışma 225 çocuk ve 225 anne ile tamamlandı. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çocuk ve Anne Bilgi Formu”, “Çocuklar için Anksiyete Duyarlılığı İndeksi” ve “Beck Anksiyete Envanteri” kullanıldı. Bulgular: Çalışmada, CASI genel puan ortalaması 35.70±4.94, BAI genel puan ortalaması 21.35±6.16’idi. CASI ve BAI arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edildi (p=0.011). Çalışmada, akut hastalık tanısı olan çocukların anksiyete düzeyi ile kronik hastalığı olan çocukların anksiyete düzeyi arasında istatiksel olarak fark yoktu (p =0.072). Çocukların akut veya kronik hastalık tanısı durumuna göre annelerin anksiyete durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p <0.001). Sonuç: Çalışma, hem çocukların hem de annelerinin hastanede kalma süresince orta düzeyde anksiyete yaşadıklarını göstermiştir. Akut hastalık tanısı alan çocukların annelerinin anksiyete düzeylerinin, kronik hastalığı olan çocukların anksiyete düzeylerinden anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, çocukların cinsiyeti, yaşları ve eğitim durumlarının çocukların anksiyete düzeylerini etkilediği, annelerin yaşadıkları aile tipi, eğitim, çalışma ve hasta olan çocuktan başka çocuk varlığı durumlarının ise annelerin anksiyete düzeylerini etkilediği sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Eren, S. G., & Şahin, Özlem Öztürk. (2023). Akut veya kronik hastalıklar nedeniyle hastanede yatan çocukların ve annelerinin anksiyete durumlarının değerlendirilmesi. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 3(1), 1–11. Geliş tarihi gönderen https://jicah.com/index.php/pub/article/view/34

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi