Çocuk Sağlığı Alanında Akupresür Uygulanarak Yapılan Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Author:

Year-Number: 2022-2(3)
Number of pages: 153-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Türkiye’de çocuk sağlığı alanında akupresür uygulanarak yapılan hemşirelik tezlerini incelemek, sonuçlarını analiz etmek, araştırmacılara ve çocuklara sağlık hizmeti veren hemşire ve diğer sağlık profesyonellerine veriler sağlamaktır.

Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı literatür araştırması

Bulgular: Yapılan inceleme sonucunda, araştırmaya alınma ölçütlerini karşılayan 7 adet lisansüstü tez değerlendirmeye alınmıştır. Bu lisansüstü tezlerin 4 tanesi (%57) yüksek lisans, 3 tanesi (%43) ise doktora düzeyinde yapılmıştır (Şekil 1). İncelemede 2014 ve 2017 yıllarında 1’er doktora, 2018 yılında 2 yüksek lisans, 2019 yılında 1 doktora, 2020 ve 2021 yıllarında ise 1’er yüksek lisans tezlerinin yapıldığı saptanmıştır (Şekil 2). Tezler incelendiğinde akupresürün çocuklarda başta akut girişimsel ağrı (venöz kan alma, topuk kanı alma) olmak üzere, infantil kolik, kemoterapiye bağlı bulantı-kusma ve anksiyetenin yanı sıra solunum fonksiyonları üzerine etkisi değerlendirilmiş, araştırmacılar tarafından anksiyete dışında diğer şikâyetler üzerinde olumlu etkisinin olduğu raporlanmıştır (Tablo 1). Ayrıca, incelenen lisansüstü hemşirelik tezlerinin 5 adedinin (%71,4) ulusal ya da uluslararası bir dergide yayına dönüştürüldüğü bulunmuştur (Şekil 3).

Sonuç: Yapılan lisansüstü tezlerin çoğunlukla amacına ulaşmakta etkili olduğu, bulgularının literatürle uyumlu olduğu, akupresürün hastalık semptomlarını hafifletmede ya da önlemede etkili bir nonfarmakolojik yöntem olduğu görüldü. Türkiye’de akupresür uygulanarak yapılan lisansüstü tez sayısı her geçen yıl artmakla birlikte hala yeterli düzeyde olmadığı, tez sayının artmasının öteki araştırmalarının önünü açacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Objective: To examine the nursing thesis made by applying acupressure in the field of child health in Türkiye; analyze the results of thesis; to provide concrete data to researchers and nurses and other health professionals who provide health services to children.

Method: Retrospective descriptive literature survey

Results: As a result of the examination, 7 postgraduate thesis meeting the inclusion criteria were evaluated. Of these postgraduate theses, 4 (57%) were made at the master's level and 3 (43%) were at the doctoral level (Figure 1). In the review, it was determined that 1 doctorate thesis in 2014 and 1 doctorate thesis in 2017, 2 master's thesis in 2018, 1 doctorate thesis in 2019, 1 master's thesis in 2020 and 1 master's thesis in 2021 (Figure 2). When the theses were examined, the effect of acupressure on acute interventional pain (venous blood collection, heel stick), infantile colic, chemotherapy induced nausea-vomiting and anxiety as well as respiratory functions were evaluated in children, and it was reported by the researchers that it had a positive effect on complaints other than anxiety (Table 1). In addition, it was found that 5 (71.4%) of the examined postgraduate nursing theses were published in a national or international journal (Figure 3).

Conclusions: It was seen that the postgraduate theses were mostly effective in reaching their aims, their findings were compatible with the literature, and acupressure was an effective non-pharmacological method in relieving or preventing the symptoms of the disease. Although the number of theses on the that subject is done almost every year in Türkiye, it is still not at a sufficient level, and it is thought that the increase in the number of theses will shed light on other studies and researchers.

Keywords