Doğum Sonu Dönemde Covid-19 Fobisinin Emzirme Tutumu ve Maternal Bağlanma ile İlişkisi

Author:

Year-Number: 2022-2(3)
Number of pages: 141-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Amaç: Araştırmanın amacı, annelerin doğum sonu dönemde COVID-19 fobisinin emzirme tutumu ve maternal bağlanma ile ilişkisini incelemektir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olup, Aralık 2020 – Mart 2021 tarihleri arasında sosyal medya üzerinden (Facebook, Instagram) çevrim içi olarak katılan 304 anne ile gerçekleştirildi. Veriler, Kişisel Tanıtım Formu, COVID-19 Fobisi Ölçeği (C19P-S), Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği (ETDÖ) ve Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ) ile toplandı.

Bulgular: Araştırmada; kadınların C19P-S toplam puan ortalamasının 58.85±16.90 olduğu, ETDÖ ve MBÖ toplam puan ortalamalarının ise sırasıyla 103.77±12.84 ve 96.74±9.00 olduğu belirlendi. Araştırmada gelir düzeyini orta ve yüksek algılayan kadınların C19P-S Psikolojik puan ortalamalarının (p=.021), ilkokul ve ortaokul mezunu kadınların C19P-S Somatik puan ortalamalarının (p=.005) ve ilkokul mezunu kadınların C19P-S Ekonomik puan ortalamalarının (p=.010) daha yüksek olduğu belirlendi. Annelerin C19P-S ile ETDÖ ve MBÖ puan ortalamaları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulundu (sırasıyla r=-.263, r=-.154; p<.05).

Sonuç: Bu araştırmada, annelerin doğum sonu dönemde COVID-19 fobisinin yüksek olduğu, COVID-19 fobinin en çok psikolojik ve sosyal alt boyutlarda hissedildiği ve yaşanan fobinin emzirme tutumunu ve maternal bağlanmayı olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Abstract

Purpose: The aim of the study is to examine the relationship of COVID-19 phobia in the postpartum period of mothers with breastfeeding couples and the presence of the mother.

Method: The research is reproductive and relationship-seeking type, with 304 mothers and readers who participated online via social media (Facebook, Instagram) between December 2020 and March 2021. Data were obtained with the Self-Identification Form, the COVID-19 Phobia Scale (C19P-S), the Breastfeeding Attitude Assessment Scale (BAAS), and the Maternal Attachment Scale (MAS).

Results: In the research; it was determined that the mean C19P-S total score of the women was 58.85±16.90, and the mean total score of BAAS and MAS was 103.77±12.84 and 96.74±9.00, respectively. In the study, the average of C19P-S Psychological score (p=.021) of women with income centers and high perception, C19P-S Somatic mean score of women who graduated from primary and secondary school (p=.005) and C19P-S mean of economics of women who graduated from primary school (p=. .005) =.010) was found to be higher. There was a weak negative correlation between mothers' C19P-S and mean scores of BAAS and MAS (r=-.263, r=-.154; p<.05, respectively).

Conclusion: The aim of this study is to neutralize the breastfeeding attitude of the mothers and the inclusion of the mother in the postpartum period, where the COVID-19 phobia is high, the psychological and social subgroups of the COVID-19 phobia hiss the most, and the experienced phobia.

Keywords