Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile İşlevleri ve İlişkili Faktörler

Author:

Year-Number: 2022-2(3)
Number of pages: 163-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Amaç: Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerini değerlendirmek ve ilişkili faktörleri belirlemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde, Haziran 2016-2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Evreni, rehabilitasyon merkezine kayıtlı çocuğu olan, iletişim problemi olmayan, okur-yazar olan 186 ebeveyn oluşturmuş, örneklem yöntemine gidilmemiş ve evrenin tümü ile çalışılmıştır. Veriler, Soru Formu ve Aile Değerlendirme Ölçeği ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Veriler, yüzdelik, ortalama, t test, ANOVA ve parametrik değerlendirme yapılamadığı durumlarda, parametrik olmayan testler ve Cronbach's alpha katsayı hesaplaması kullanılarak analiz edilmiştir. Etik ilkelere bağlı kalınmıştır.

Bulgular: Ebeveynlerin aile işlevlerinin sağlıklı düzeyde olduğu (1.68±0.35), fakat roller (2.13±0.41) (%62.9) ve gereken ilgiyi gösterme (2.36±0.37) (%93) işlevlerinde sağlıksız düzeyde olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Genel olarak, çocukların, annelerin, babaların ve ailelerin hemen hemen bütün özelliklerine göre ebeveynlerin roller, davranış kontrolü ve gereken ilgiyi gösterme işlevlerinde, önemli düzeyde yüksek ve/veya sağlıksız seviyede olması, bu işlevler için profesyonel olarak desteklenmeleri gerektiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Abstract

Aim: Evaluating the family functions of families with disabled children and determining the related factors.

Methods: The descriptive study was conducted in a special education and rehabilitation center between June 2016 and 2018. The universe was formed by the parents (S=186) of the children registered in the rehabilitation center, sampling method was not used and the whole universe was studied. The data were collected through face-to-face interviews with the Questionnaire and the Family Evaluation Scale. Data were analyzed using percentile, mean, t-test, ANOVA and non-parametric tests when parametric evaluation and Cronbach's alpha coefficient calculation. Ethical principles are adhered to.

Results: In the study, parental family functions were found at a healthy level (1.68±35), but to be in an unhealthy level in roles (2.13±.41) (%62.9) and interesting in need functions (2.36±.37) (%93) of parents.

Conclusion: Generally, parents’ roles, behavior control and interesting in need functions are at a significantly higher and / or unhealthy level according to almost all characteristics of children, mothers, fathers and families are shown that parents should be professionally supported for these functions.

Keywords