Anorektal Malformasyonu Olan Çocuk Hastada Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Yaklaşımı: Olgu Sunumu

Author:

Year-Number: 2022-2(3)
Number of pages: 189-203
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hemşirelik disiplininin temel yapı taşı olan “bakım verme” kavramı bilimsel bilgiler ile şekillenir ve kuram ve modellerden temel alır. Günümüzde hala varlığını devam ettiren ve sık kullanılan modellerden biri Roy Adaptasyon Modelidir. Model, hemşirelerin, belirlenen sorunları hedef alan müdahaleleri planlamaya rehberlik eden uyaranları belirleme ve başa çıkma mekanizmaları gibi bir dizi önemli değerlendirme yapmasına izin verir. Ayrıca model bakımın sistematik, kontrollü ve etkili olmasını sağlar. Anorektal malformasyon (ektopik anüs), aşamalı olarak devam eden bir tedavi süreci gerektiren hastalıktır. Çocuklar bu hastalık ile mücadele sürecinde hastaneye yatma, aile üyelerinden ayrı kalma ve ağrılı girişimler nedeniyle tedaviye uyum sağlamada güçlük çeker. Roy adaptasyon modeli, insanların çevrelerine fizyolojik ve psikososyal adaptasyonuna/uyumuna odaklanır. Uyum bireyin sağlığını desteklerken uyumsuzluk ise bireyin sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışma hastanın vasisinin izni ile elde edilen bilgiler doğrultusunda anorektal malformasyonu (ektopik anüs) olan çocuk hastaya Roy Adaptasyon Modeli ışığında hemşirelik bakımının sağlanması ve hasta ve annesinin uyumunun sağlanması ve modelin anorektal malformasyonlu çocukların bakımında rehber olarak kullanılması amacıyla planlanmıştır. 

Keywords

Abstract

The concept of "caregiving", which is the basic building block of the nursing discipline, is shaped by scientific knowledge and is based on theories and models. One of the frequently used models that still exist today is the Roy Adaptation Model. The model allows nurses to make a number of important considerations, such as identifying stimuli and coping mechanisms, that guide planning interventions that target identified problems. In addition, the model ensures that care is systematic, controlled and effective. Anorectal malformation (ectopic anus) is a disease that requires a gradual ongoing treatment process. Children have difficulty in adapting to treatment due to hospitalization, separation from family members and painful interventions during the struggle with this disease. The Roy adaptation model focuses on the physiological and psychosocial adaptation of people to their environment. While harmony supports the health of the individual, incompatibility negatively affects the health of the individual. This study was planned in order to provide nursing care to a child with anorectal malformation (ectopic anus) in the light of the Roy Adaptation Model in line with the information obtained with the consent of the patient's guardian, to ensure the harmony of the patient and his mother, and to use the model as a guide in the care of children with anorectal malformation.

Keywords