Ortaokul Öğrencilerinin Kontrol Odağı ile Problem Çözme Becerilerinin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi

Author:

Number of pages: 21-32
Year-Number: 2021-1(1)

Abstract

Amaç: Bu çalışma adölesanların kontrol odakları ile problem çözme becerilerinin çocukların sigaraya yönelik algılarına etkisini incelemektedir.

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tasarımda yürütülen araştırmanın örneklemini İzmir İlindeki iki ortaokulda beş, altı, yedi ve sekizinci sınıfta öğrenim gören 1253 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, Demografik Veri Toplama Formu, Nowicki-Strickland İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği, İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ve Çocuk Karar Denge Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplamalar ve ortalama, korelasyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Adölesanların kontrol odağı düzeyleri ve problem çözme becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01). Sigarayı yararlı olarak algılayan adölesanların kontrol odağı puan ortalamaları yüksek ve problem çözme becerileri puan ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir. Sigarayı zararlı olarak algılayan adölesanların kontrol odağı puan ortalamalarının düşük ve problem çözme becerileri puan ortalamaları yüksektir.

Sonuç: Adölesanların sigaraya yönelik yarar ve zarar algıları kontrol odağı ve problem çözme becerilerinden etkilenmektedir. Bu nedenle sigara kullanımını önlemeye yönelik geliştirilecek önleme programlarının zarar algısına daha fazla odaklanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Objective: The purpose of this study is to examine the effects of adolescents' locus of control and problem-solving skills on adolescents’ smoking perception.

Method: The sample of the study conducted in descriptive cross-sectional design consisted of 1253 middle school students studying in five, six, seven, and eighth grades in two secondary schools in Izmir Province. Sociodemographic Data Collection Form, Nowicki-Strickland Internal-External Locus of Control Scale, Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education and Child Decisional Balance Scale were used to collect data of this research. Percentages, Mean values, correlation, multipleregression analysis were used in order to analyze the data of the study.

Results: It was determined that a statistically significant relationship exists between the adolescents’ locus of control and problem-solving skills, which is positive and at a moderate level (p<0.01). Adolescents who have a positive attitude towards cigarettes have a lower average score for problem-solving skills and a higher average score for the locus of control. Adolescents who have a negative attitude towards cigarettes have a lower average score for the locus of control and a higher average score for problem-solving skills.

Conclusion: Adolescents' perceptions of the pros/cons of smoking are affected by the locus of control and problem-solving skills. Therefore, For this reason, it is recommended that prevention programs to be developed to prevent smoking should focus more on the cons of perceptions of smoking.

Keywords