Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Üniversite Öğrencilerinden Meslek Yüksekokulu Örneği

Author:

Year-Number: 2022-2(2)
Number of pages: 107-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışma meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığını belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Araştırma 2017-2018 bahar yarıyılında aylarında iki farklı üniversitenin Meslek Yüksek Okullarında yapılmıştır. Evren meslek yüksekokullarında aktif öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır Araştırmada evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış, örneklem seçimi yapılmamıştır. Araştırmaya gönüllü katılan ve formlarını eksiksiz dolduran (n=370) öğrenci ile çalışma sonlandırılmıştır. Verileri toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu ile Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma tüm aşamalarında etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama 21.23 ± 3.14 yaşında olduğu, %99.5'inin sosyal medya kullandığı, %85.1'inin Instagram kullandığı, %0.8'inin LinkedIn kullandığı, %76'sının sadece mobil cihazlar ile erişim sağladığı, %32.7'sinin 4-6 yıldır sosyal medya kullandığı ve %46.2'sinin günde 1-3 saat arasında sosyal medya kullandığı tespit edilmiştir. Sosyal medya kullanım süresine göre sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları arasında bir farklılık bulunmuştur (p<0.001). 1 saatten daha az kullananların puan ortalaması 73.0, 1-3 saat arası kullananların ortalaması 87.5, 4-6 saat arasında kullananların ortalaması 105.9 ve 7 saat ve fazla kullananların ortalaması 125.9 olarak elde edilmiştir. Her bir kullanım süresi grupları arasında bir farklılık vardır. Sosyal medya kullanım amaçlarına göre, sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları farklılık göstermemektedir (p>0.050).

Sonuç: Sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya platformlarında geçirilen süre ile ilişkili olduğu tespit edildi. Ancak sosyal medya kullanım amacına göre bağımlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

 

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to assess the degree of social media addiction among students in vocational schools.

Method: The study population consisted of Vocational School students enrolled in two universities in the spring semester of 2017-2018. The study attempted to reach the entire population without selecting any sample. The study was accomplished by students (n=370) who voluntarily participated and completely filled out the questionnaire forms. The Introductory Information Form and the Social Media Addiction Scale were used to collect data. The study was conducted in compliance with ethical norms at all stages.

Results: The statistical findings of the students participating in the study were as follows: their average age was 21.23 ± 3.14 years, 99.5% used social media, 85.1% used Instagram, 0.8% used LinkedIn, 76% of them only used mobile devices for accessing, 32.7% used social media for 4-6 years, and 46.2% was social media user for 1-3 hours a day. There was a significant difference between the mean scores of social media addiction in terms of the duration of social media use (p<0.001). The average score of the students who use social media for less than 1 hour, between 1-3 hours, 4-6 hours, and over 7 hours was identified as 73.0, 87.5, 105.9, and 125.9, respectively. There was a considerable difference between each group in the amount of duration of social media use. However, the mean scores for social media addiction did not differ when considering the purpose of utilizing social media (p>0.050).

Conclusion: Social media addiction was found to be related to the time spent on social media platforms. However, there was no significant relationship between addiction and the purpose of social media use.

 

Keywords